10:00 Automatische evaluatie van vloeiendheid in voorgelezen en spontane spraak

Title10:00 Automatische evaluatie van vloeiendheid in voorgelezen en spontane spraak
Publication TypePresentation
Year of Publication1999
Conference NameDag van de Fonetiek 1999
AuthorsCucchiarini, Catia, and Helmer Strik
PublisherNederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen
Conference LocationUtrecht, The Netherlands
Abstract

In het kader van ons onderzoek naar de automatische evaluatie van spreekvaardigheid Nederlands als tweede taal (NT2) zijn verschillende experimenten uitgevoerd waarbij verschillende aspecten van spraakkwaliteit zowel door een Continue-Spraakherkenner (CSH) als door menselijke beoordelaars zijn gescoord [zie o.a., 1, 2].

In deze lezing zullen we rapporteren over twee experimenten, eentje met voorgelezen en eentje met spontane spraak, waarbij de spraak van twee groepen van 60 NT2-leerders op het aspect vloeiendheid door mensen en machine is geëvalueerd. Bij beide experimenten zijn de scores van de CSH vergeleken met de scores die door menselijke beoordelaars zijn toegekend. Vervolgens zijn de data voor voorgelezen spraak vergeleken met die voor spontane spraak. De resultaten laten zien dat automatische scoring van vloeiendheid mogelijk is, hoewel niet alle automatische maten die geschikt blijken te zijn voor voorgelezen spraak even geschikt zijn voor het scoren van vloeiendheid in spontane spraak. Mogelijke verklaringen voor deze bevindingen zullen worden besproken alsmede suggesties voor verder onderzoek.

  1. C. Cucchiarini, H. Strik & L. Boves (2000) Quantitative assessment of second language learners' fluency by means of automatic speech recognition technology, Journal of the Acoustical Society of America, January 2000.
  2. C. Cucchiarini, H. Strik & L. Boves (2000) Different aspects of expert pronunciation quality ratings and their relation to scores produced by speech, Speech Communication.