Middag van de Fonetiek 2020

OPROEP VOOR BIJDRAGEN (English version below)

Op vrijdag 18 december 2020 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen de Middag van de Fonetiek.

Hoe inspirerend en gezellig het ook zou zijn om elkaar in persoon te spreken, deze periode leent zich daar helaas niet voor. In plaats van het traditionele, dagvullende programma – de Dag van de Fonetiek – organiseren we dit keer een online bijeenkomst voor een halve dag.

Voor de presentaties zullen we gebruik maken van Zoom, waar u uw scherm kunt delen om een presentatie te geven. Meer technisch detail volgt t.z.t. en afhankelijk van het aantal presentaties is het mogelijk dat er zowel praatjes als posters en/of parallelle sessies zijn.

We willen u van harte uitnodigen een bijdrage in te dienen over lopend of recent afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, en op helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en – met name bij nieuwe applicaties – mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of Engels, ontvangen wij graag uiterlijk zondag 8 november a.s. een titel en samenvatting (±250 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl.

Inzenders worden in de week van 16 november van de beslissing op de hoogte gesteld.

-----------------

PHONETICS AFTERNOON

On Friday December 18, 2020, the Netherlands Society for Phonetic Sciences organizes the Phonetics Afternoon.

However inspiring and fun it would be to meet in person, the current situation does not allow that. Instead of our yearly, daylong program –the Phonetics Day– this year we will organize an online meeting for half a day.

For the presentations Zoom will be used, where you can share your screen to present your contribution. More technical detail will follow in due course, and, depending on the number of presentations, talks, posters and/or parallel sessions may be planned.

We invite submissions on current and recently-finished phonetic research within the empirical tradition, and/or demonstrations of new applications or methods within the field of speech science.

Abstracts will be anonymized for review and judged for empirical or practical relevance, clarity and completeness (i.e. research question, hypotheses, methods, availability of results, and –especially for new methods/software– possible applications).

If you have a contribution, in English or Dutch, we would like to receive a title and 250-word summary by Sunday November 8th, at nvfw@rug.nl.

We will send out a decision in the week of November 16th.